Наши публикации

Популярные метки

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Translate

Поиск по сайту

Поделиться в сети

DX cluster

Пятница, 21.06.2024, 10:06
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Каталог статей

Главная » Статьи » Начинающему УКВисту

П Е Р Е Л I К екзаменацiйних питань по програмi першої категорiї
П Е Р Е Л I К
екзаменацiйних питань по програмi першої категорiї


I. ЕЛЕКТРО- I РАДIОТЕХНIКА (*).

1.1. Вiд яких факторiв залежить величина напруги гальванiчного елемента або батареї?
а) вiд е.р.с. (Е) та Iн
б) вiд його розмiрiв
в) вiд е.р.с. (Е), Rвн, Iн

1.2. Що визначає ємнiсть гальванiчного елемента або батареї?
а) кiлькiсть електрики, яка буде вiддана при певних умовах розряду
б) е.р.с. елемента чи батареї
в) максимальний струм розряду

1.3. Якi згладжуючi фiльтри випростувачiв (RC чи LC) забезпечують краще згладжування i мають менший спад постiйної напруги?
а) RC
б) LC
в) не вiдрiзняються

1.4. Якi переваги мають компенсацiйнi стабiлiзатори напруги перед параметричними?
а) компенсацiйнi стабiлiзатори забезпечують кращий Кст при ширшому дiапазонi Iн
б) компенсацiйнi стабiлiзатори забезпечують ширший дiапазон Iн
в) не мають переваг

2.1. Як залежить швидкiсть поширення хвилi вiд параметрiв середовища, в якому вона розповсюджується?
а) з ростом значення вiдносної дiелектричної проникливостi середовища швидкiсть поширення хвилi зменшується
б) з ростом значення вiдносної дiелектричної проникливостi середовища швидкiсть поширення хвилi збiльшується
в) не залежить

2.2. В яких одиницях вимiрюється напруженiсть електричного поля?
а) мкВ
б) В*А
в) В/м

2.3. Вiд чого суттєво залежить ефективнiсть впливу електростатичних екранiв?
а) вiд товщини екрану
б) вiд якостi приєднання екрану до корпусу приладу
в) вiд геометричних розмiрiв екрану

2.4. Якi матерiали застосовуються для виготовлення магнiтостатичних екранiв?
а) м'яка сталь
б) м'яка сталь, залiзнонiкелевi сплави
в) феросплави

2.5. В чому полягає рiзниця мiж електричним та магнiтним полем?
а) електричне поле є потенцiйним полем
б) магнiтне поле ї потенцiйним полем
в) рiзницi нема

2.6. В чому полягаї взаємна залежнiсть електричного та магнiтного поля?
а) електричне поле виникає тiльки за рахунок змiни магнiтного поля
б) магнiтне поле виникає тiльки за рахунок змiни електричного поля
в) змiна сили електричного поля викликає змiну потоку магнiтного поля i навпаки, змiна потоку магнiтного поля викликає змiну сили електричного поля

3.1. Чому дорiвнює дiюче значення синусоїдального струму?
а) Iд = 0,707*Im
б) Iд = Im*Coswt
в) Iд = 1,4*Im

3.2. Яким спiввiдношенням визначається зв'язок частоти i перiоду синусоїдальних коливань?
а) f = c*T
б) f = 1/T
в) f = 300/T

3.3. Яка форма сигналу (у випадку телеграфної манiпуляцiї) забезпечує найменшу ширину спектру сигналу?
а) манiпуляцiя через RC-ланку
б) дзвоноподiбна форма сигналу
в) сигнал з крутими фронтами

3.4. Що характеризуї коефiцiєнт модуляцiї АМ-сигналу?
а) вiдношення амплiтуд НЧ та ВЧ сигналiв
б) вiдношення амплiтуд ВЧ та НЧ сигналiв
в) крутизну модуляцiйної характеристики

3.5. Що характеризує девiацiя частоти ЧМ-сигналу?
а) девiацiя частоти дорiвнює ширинi спектру ЧМ-сигналу
б) ширина спектру ЧМ-сигналу дорiвнює подвоєному значенню девiацiї частоти
в) крутизну модуляцiйної характеристики

3.6. За яким законом змiнюється амплiтуда ЧМ-сигналу?
а) не змiнюється
б) по закону змiни модулюючого сигналу
в) по логарифмiчному закону

4.1. Якiй кiлькостi разiв вiдповiдаї вiдношення напруг, що дорiвнюї 20 дБ?
а) 3,162 : 1
б) 10 : 1
в) 1 : 1

4.2. Якiй кiлькостi разiв вiдповiдаї вiдношення потужностей, що дорiвнюї -6 дБ?
а) 1 : 3,981
б) 1 : 6
в) 3,981 : 1

4.3. Як спiввiдносяться порiвнюванi потужностi, якщо їх вiдношення рiвне 0 дБ?
а) 1 : 1
б) 10 : 1
в) 1 : 10

4.4. Як визначити загальний коефiцiєнт пiдсилення (в дБ) декiлькох послiдовно з'єднаних пiдсилювачiв?
а) як добуток коефiцiєнтiв пiдсилення кожного з пiдсилювачiв
б) як середнє арифметичне значення коефiцiєнтiв пiдсилення кожного з пiдсилювачiв
в) як алгебраїчну суму коефiцiєнтiв пiдсилення кожного з пiдсилювачiв

4.5. Як визначити загальний рiвень послаблення (в разах) декiлькох послiдовно з'єднаних атенюаторiв?
а) як алгебраїчну суму коефiцiєнтiв послаблення з'єднаних атенюаторiв
б) як добуток коефiцiєнтiв послаблення з'єднаних атенюаторiв
в) як середнє арифметичне значення коефiцiєнтiв послаблення з'єднаних атенюаторiв

4.6. Що є умовою максимальної передачi енергiї в навантаження ?
а) Rвн = Rн
б) Rвн = 0,707Rн
в) Rн = 0

5.1. Що показує крутизна характеристики електронної лампи (трiода)?
а) яку змiну струму викликає змiна напруги керуючої сiтки на 1 вольт
б) яку змiну струму викликає змiна анодної напруги на 1 вольт
в) яку змiну струму викликає змiна анодної напруги на 10 вольт

5.2. Яким чином iндуктивнiсть одношарової котушки залежить вiд кiлькостi її виткiв?
а) iндуктивнiсть котушки прямо пропорцiйна квадрату кiлькостi її виткiв
б) iндуктивнiсть котушки прямо пропорцiйна кiлькостi її виткiв
в) iндуктивнiсть котушки обернено пропорцiйна кiлькостi її виткiв

5.3. Чим визначається коефiцiєнт трансформацiї напруги силового трансформатора?
а) спiввiдношенням дiаметрiв дроту обмоток
б) спiввiдношенням кiлькостi виткiв обмоток
в) габаритною потужнiстю трансформатора

5.4. Чим вiдрiзняється динамiчний режим роботи електронної лампи вiд статичного?
а) схемою включення електронної лампи
б) динамiчний режим - це режим роботи по постiйному струмi
б) динамiчний режим - це режим роботи по змiнному струмi

5.5. Чим вiдрiзняється динамiчний режим роботи транзистора вiд статичного?
а) схемою включення транзистора
б) статичний режим - це режим роботи по постiйному струмi
в) статичний режим - це режим роботи по змiнному струмi

5.6. Якими будуть покази приладу при вимiрюваннi величини еквiвалентної ємностi мiж точками А i В ?
а) 30 пФ
б) 90 пФ
в) менше 10 пФ

5.7. Якими будуть покази приладу при вимiрюваннi величини еквiвалентної ємностi мiж точками А i В ?
а) 60 пФ
б) 30 пФ
в) 14,4 пФ

5.8. Якими будуть покази приладу при вимiрюваннi величини еквiвалентної ємностi мiж точками А i В ?
а) 9 пФ
б) 36 пФ
в) 22,5 пФ

6.1. Що характеризує коефiцiєнт прямокутностi фiльтру?
а) тривалiсть фронтiв частотної характеристики пропускання (затухання)
б) наскiльки реальна частотна характеристика пропускання (затухання) є близькою до iдеальної
в) величину обернену до коефiцiєнта передачi

6.2. Назвiть основнi типи кварцевих фiльтрiв?
а) ФНЧ, ФВЧ, ПФ
б) електромеханiчнi, п'єзофiльтри
в) типу "драбини", мостовi, монолiтнi

6.3. Чому дорiвнює коефiцiєнт трансформацiї опорiв при неповному включеннi паралельного коливального контуру?
а) k = (Nзаг) / (Nвкл)
б) k = (Nзаг) / (Nвкл)
в) k = (Nзаг) / (Nзаг - Nвкл)

6.4. Який характер має iмпеданс паралельного коливального контуру на частотах вище резонансної?
а) ємнiсний
б) iндуктивний
в) активний

6.5. Який характер має iмпеданс паралельного коливального контуру на частотах нижче резонансної?
а) ємнiсний
б) iндуктивний
в) активний

6.6. Який характер має iмпеданс паралельного коливального контуру на частотах близьких до резонансної?
а) ємнiсний
б) iндуктивний
в) активний

6.7. На яку межу вимiрювання буде включений вольтметр в приведенiй схемi?
а) на бiльшу межу
б) на меншу межу
в) залежить вiд спiввiдношення номiналiв резисторiв R1 та R2

6.8. На яку межу вимiрювання буде включений вольтметр в приведенiй схемi?
а) на бiльшу межу
б) на меншу межу
в) залежить вiд спiввiдношення номiналiв резисторiв R1 та R2

6.9. На яку межу вимiрювання буде включений вольтметр в приведенiй схемi?
а) на бiльшу межу
б) на меншу межу
в) залежить вiд спiввiдношення номiналiв резисторiв R1 та R2

7.1. Чим визначається режим роботи вихiдного каскаду передавача, виконаного по схемi iз спiльним катодом?
а) анодною (колекторною) напругою живлення
б) режимами живлення його електродiв
в) потужнiстю вхiдного сигналу

7.2. Якi фактори впливають на стабiльнiсть частоти в LC-генераторi?
а) добротнiсть коливальної системи, стабiльнiсть параметрiв елементiв генератора, вплив навантаження, змiна напруг живлення, температурний режимом роботи, старiння елементiв коливальної системи
б) старiння елементiв коливальної системи, температурний режим роботи
в) змiна напруг живлення

7.3. Що таке є АЧХ пiдсилювача?
а) вiдносна змiна амплiтуди вихiдного сигналу вiд його частоти
б) залежнiсть амплiтуди вихiдного сигналу вiд його частоти при постiйному значеннi вхiдного сигналу
в) залежнiсть амплiтуди вихiдного сигналу вiд його частоти

7.4. За рахунок чого в передавачi виникають нелiнiйнi спотворення сигналу?
а) за рахунок нелiнiйних дiлянок вольт-амперної характеристики пiдсилювального приладу, вхiдних та вихiдних кiл передавача
б) за рахунок вихiдних кiл передавача
в) за рахунок вхiдних кiл передавача

8.1. Яким чином ослаблення шумiв зв'язане iз смугою пропускання приймача?
а) потужнiсть шумiв обернено пропорцiйна величинi смуги пропускання приймача
б) потужнiсть шумiв прямо пропорцiйна величинi смуги пропускання приймача
в) потужнiсть шумiв залежить тiльки вiд абсолютної температури джерела шумiв

8.2. Як впливає в приймачi смуговий фiльтр на рiвень шумiв порiвняно з рiвнем сигналу?
а) забезпечує краще спiввiдношення сигнал/шум
б) послаблює рiвень шуму
в) пiдсилює рiвень сигналу

8.3. Якими є основнi вимоги до параметрiв гетеродинiв приймача?
а) стабiльнiсть частоти
б) стабiльнiсть частоти i рiвень вихiдної потужностi гетеродина, спектральна чистота коливань
в) стабiльнiсть частоти i рiвень вихiдної потужностi гетеродина, спектральна чистота коливань, низький рiвень шумiв

8.4. З якою метою застосовуються подвiйнi баланснi змiшувачi?
а) для забезпечення на виходi меншого рiвня побiчних продуктiв перетворення
б) для узгодження опору змiшувача з навантаженням в широкому дiапазонi частот
в) для узгодження вхiдного опору змiшувача з попереднiми каскадами

8.5. Якою є допустима величина коефiцiєнта нелiнiйних спотворень зв'зкового приймача?
а) до 10 %
б) (3 - 5) %
в) (0,5 - 1,0) %

8.6. З якою метою в приймачах застосовуються ВЧ кварцевi фiльтри?
а) для забезпечення необхiдної вибiрливостi по сусiдньому каналу безпосередньо на високiй ПЧ
б) для прийому телеграфних сигналiв
в) для прийому SSB-сигналiв

8.7. В трактi якої ПЧ реалiзується необхiдний рiвень пiдсилення приймача?
а) першої ПЧ
б) другої ПЧ
в) найбiльш низької ПЧ

9.1. Для якого класу випромiнювання застосовується поняття потужностi, що пiдводиться на пiках огинаючої сигналу?
а) A1A
б) J3E
в) F1B

9.2. Структурна схема якого передавача зображена на рисунку?
а) з помноженням частоти
б) телеграфного
в) з перетворенням частоти

9.3. Структурна схема якого передавача зображена на рисунку?
а) з помноженням частоти
б) з перетворенням частоти
в) телеграфного

9.4. Яка основна вимога до задаючого генератора передавача?
а) абсолютний вибiг частоти
б) стабiльнiсть частоти
в) коефiцiєнт гармонiк

9.5. Що служить, як правило, навантаженням каскаду помноження частоти?
а) антена
б) пiдсилювальний каскад
в) П-контур

9.6. За рахунок чого симетричне двостороннї обмеження на звуковiй або промiжнiй частотi впливаї на рiвень середньої потужностi SSB-передавача?
а) за рахунок збiльшення пiкфактору сигналу
б) за рахунок зниження пiкфактору сигналу
в) не впливає

9.7. Що таке ї пiкфактор телефонного НЧ сигналу?
а) вiдношення максимальної (пiкової) напруги до ефективної, упосередкованої за достатньо великий перiод часу
б) вiдношення максимальної (пiкової) напруги до ефективної, упосередкованої за перiод НЧ сигналу
в) вiдношення максимальної (пiкової) напруги до мiнiмальної за достатньо великий перiод часу

10.1.Який метод найбiльш практичний для узгодження коаксiального кабеля з антеною типу YAGI?
а) "Т" - узгодження
б) "Дельта" - узгодження
в) "Гама" - узгодження

10.2.Якої довжини повинен бути активний елемент антени типу QUAD для 10-ти метрового дiапазону?
а) 9,5 м
б) 10,5 м
в) 11,5 м

10.3.В чому полягає вiдмiннiсть характеристик направленостi напiвхвильового диполя i "подвiйного квадрата"?
а) "подвiйний" квадрат маї кращу направленiсть горизонтальної складової i гiршу - вертикальної складової
б) диполь має кращу направленiсть горизонтальної складової i гiршу - вертикальної складової
в) "подвiйний" квадрат має кращу направленiсть як горизонтальної, так i вертикальної складової

10.4.Що характеризує вiдношення випромiнювання "вперед-назад"?
а) спiввiдношення енергiй, що випромiнюються антеною вперед i в протилежному напрямках
б) спiввiдношення енергiй, що випромiнюються антеною вперед i в напрямку перпендикулярному до основного
в) кiлькiсть директорiв направленої антени

10.5.Що ї причиною вiдбиття енергiї у фiдернiй лiнiї?
а) внутрiшнi неоднорiдностi, пошкодження лiнiї, неузгодженiсть навантаження з лiнiєю
б) неузгодженiсть навантаження з лiнiєю
в) внутрiшнi неоднорiдностi, пошкодження лiнiї

10.6.Якою буде величина КСХ у випадку сумiсного використання резонансної антени з iмпедансом 200 Ом i фiдерної лiнiї з хвильовим опором 50 Ом?
а) 1,25
б) 1,7
в) 4,0

10.7.Якою буде величина КСХ у випадку сумiсного використання резонансної антени з iмпедансом 50 Ом i фiдерної лiнiї з хвильовим опором 75 Ом?
а) 5,0
б) 1,5
в) 1,7

10.8.Порiвняйте величину КСХ на резонанснiй частотi у двох випадках. У першому - iмпеданс антени в 1,5 рази бiльший за хвильовий опiр лiнiї передачi, а в другому - вiдповiдно у 1,5 рази менший.
а) у першому - вищий КСХ
б) у другому - вищий КСХ
в) в обох випадках КСХ однаковий

10.9.Що означає вираз "антена живиться струмом"?
а) на входi антени є точка пучностi струмiв
б) на входi антени є точка пучностi напруг
в) що антена є рамкова

10.10.Що означає вираз "антена живиться напругою"?
а) на входi антени є точка пучностi струмiв
б) на входi антени є точка пучностi напруг
в) що антена є штиревою

10.11.Як можна визначити хвильовий опiр довiльної лiнiї передачi? 1/2
а) Z = (L/C) де, С вимiряно в режимi х.х. лiнiї, а L - в режимi к.з. лiнiї 1/2
б) Z = (L/C) де, L вимiряно в режимi х.х. лiнiї, а C - в режимi к.з. лiнiї
в) Z = (L/C) де, С вимiряно в режимi х.х. лiнiї, а L - в режимi к.з. лiнiї

10.12.В якiй двохпровiднiй лiнiї (повiтрянiй чи в дiелектрику) втрати енергiї бiльшi (при однакових конструктивних розмiрах)?
а) однаковi
б) в повiтрянiй
в) в дiелектрику

10.13.Вiд чого залежить хвильовий опiр коаксiального кабеля?
а) вiд вiдношення D/d, вiд вiдносної дiелектричної проникливостi матерiалу iзоляцiї внутрiшнього провiдника
б) вiд вiдношення D/d
в) вiд вiдносної дiелектричної проникливостi матерiалу iзоляцiї
внутрiшньго провiдника

10.14.Якою повинна бути довжина рефлектора багатоелементної антени типу QUAD (порiвняно з вiбратором)?
а) на (2,5 - 3,5) % бiльшою
б) на (2,0 - 2,5) % меншою
в) на (5 - 7) % бiльшою

10.15.Якою повинна бути довжина директора багатоелементної антени типу YAGI
(порiвняно з вiбратором)?
а) на (2,5 - 3,5) % бiльшою
б) на (2,0 - 2,5) % меншою
в) на (8 - 10) % меншою

11.1. Явища в якiй областi iоносфери називають iоносферно-магнiтною бурею?
а) в шарах F2, D, E
б) в шарi Е
в) в шарах D, E

11.2.За рахунок чого утворюїться зона радiомовчання?
а) за рахунок iснування критичного кута випромiнювання
б) магнiтних бурь
в) за рахунок вивержень на Сонцi

11.3. За рахунок чого утворюється "радiолуна"?
а) за рахунок проходження сигналу по довгому шляху
б) за рахунок проходження сигналу як по короткому, так i по довгому шляху
в) за рахунок застосування синфазних антенних "решiток"

11.4. Якою є тривалiсть раптових iоносферних збуджень?
а) до 24 годин
б) вiд декiлькох хвилин до декiлькох годин
в) вiд декiлькох годин до декiлькох днiв

11.5. В якому випадку при даному рiвнi проходження радiохвиль досягається максимальна дальнiсть "стрибка" на КХ?
а) при мiнiмальному кутi випромiнювання антени
б) при максимальному кутi випромiнювання антени
в) за рахунок "радiолуни"

12.1. Що означає клас точностi вимiрювального приладу?
а) вiдносну похибку вимiрювання
б) абсолютну похибку вимiрювання
в) максимально можливу абсолютну похибку на данiй межi вимiрювання

12.2. Що визначає робоча смуга частот вимiрювального приладу?
а) смугу частот, точнiсть вимiрювань в якiй буде вiдповiдати класу точностi приладу
б) смугу частот, в якiй прилад зберiгає працездатнiсть
в) один з граничних параметрiв приладу

12.3. Яким повинен бути вхiдний опiр та вхiдна ємнiсть осцилографа (з точки зору впливу на коло, в якому проводяться вимiрювання)?
а) опiр - набагато меншим, ємнiсть - набагато бiльшою
б) опiр - набагато бiльшим, ємнiсть - набагато меншою
в) не має значення

12.4. Дiйсне значення напруги в колi синусоїдального струму - 9,5 В. Вимiряне осцилографом амплiтудне значення даної напруги - 14,1 В. Яка абсолютна похибка даного вимiрювання?
а) 4,6 В
б) 5,3 %
в) 0,5 В

12.5. Як необхiдно змiнити ємнiсть конденсатора паралельного коливального контура, щоб його резонансна частота збiльшилась в три рази?
а) зменшити в 3 рази
б) збiльшити в 9 разiв
в) зменшити в 9 разiв

12.6. Як необхiдно змiнити iндуктивнiсть котушки послiдовного коливального контура, щоб його резонансна частота зменшилась в два рази?
а) збiльшити в 4 рази
б) зменшити в 4 рази
в) збiльшити в 2 рази

12.7. Як змiниться резонансна частота паралельного коливального контуру, якщо ємнiсть конденсатора збiльшити в 1,7 рази, а iндуктивнiсть котушки зменшити в 1,7 рази?
а) збiльшиться в 3 рази
б) не змiниться
в) зменшиться в 3 рази

13.1. Вiд чого залежить рiвень гармонiк основного сигналу?
а) вiд технiчних заходiв по усуненню гармонiк; вiд того, яка схема передавача застосовується; вiд потужностi передавача
б) тiльки вiд потужностi передавача
в) вiд КСХ антенно-фiдерної системи

13.2. Чому застосування генераторних ламп з "лiвими" анодно-сiтковими характеристиками знижує рiвень гармонiк?
а) за рахунок їх вищого к.к.д.
б) не знижує
в) за рахунок високої лiнiйностi амплiтудної характеристики i роботи без сiткових струмiв

13.3. Якi основнi причини генерацiї гармонiк елементами фiдерної лiнiї i антени передавача?
а) погiршення контактiв в струмоведучих частинах антенно-фiдерної системи
б) погiршення контактiв ( i за рахунок їх окислення зокрема) в струмоведучих частинах антенно-фiдерної системи; наявнiсть струмiв витоку або електричного пробою в iзоляторах
в) за рахунок кратностi довжини хвилi i фiдерної лiнiї

13.4. Якi є практичнi заходи усунення наявної генерацiї гармонiк елементами фiдерної лiнiї i антени передавача?
а) забезпечення надiйного контакту в струмоведучих частинах антенно-фiдерної системи
б) захист контактiв вiд окислення
в) забезпечення надiйного контакту в струмоведучих частинах антенно-фiдерної системи, захист їх вiд окислення, очищення iзоляторiв

13.5. Якi методи усунення завад, що виникають за рахунок гармонiк основного сигналу, Ви знаєте?
а) зменшення рiвня гармонiк в передавачi, екранування передавача i розв'язка кiл живлення та iнших кiл по високiй частотi, фiльтрацiя гармонiк на виходi передавача
б) екранування передавача
в) застосування симетруючих антеннiх пристроїв

13.6. Чи психологiчна сумiснiсть мiж радiоаматором та телерадiослухачами має вплив на дiяльнiсть користувачiв АРС?
а) впливає суттєво
б) не впливає зовсiм
в) нема пiдгрунтя для такого твердження


(*) - числовi значення величин в питаннях можуть бути змiненi.

____________________________________________________________________________


II. ВИМОГИ ТЕХНIКИ БЕЗПЕКИ.

1.1. Чи є обов'язковим заземлення радiоапаратури при живленнi її вiд акумуляторiв?
а) обов'язкове в польових умовах
б) не обов'язкове в стацiонарних умовах
в) не обов'язкове

1.2. В якому випадку корпуси радiоапаратури АРС повиннi бути заземленi?
а) у всiх випадках
б) якщо радiоапаратура АРС живиться вiд мережi змiнного струму
в) якщо радiоапаратура АРС експлуатується в польових умовах

1.3. Якими методами повиннi виконуватись з'єднання в колах заземлення радiоапаратури АРС?
а) не обумовлюється
б) зварювання, опресовування, гвинтового скручення
в) зварювання, опресовування, гвинтового скручення з наступним пропаюванням

1.4. Чому необхiднiсть вiдключення радiоапаратури АРС вiд мережi живлення ї прiоритетною при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?
а) виключаються подальшi умови виникнення несправностей в електричнiй мережi, суттєво розширюється перелiк засобiв пожежогасiння, що можуть бути використанi в конкретнiй ситуацiї
б) принципової рiзницi для процесу пожежогасiння нема
в) виключаються подальшi умови виникнення несправностей в електричнiй мережi

1.5. Якi заходи безпеки необхiдно вжити при встановленнi антени, полотно якої проходить поруч iз електро- або радiотрансляцiйною мережею?
а) запобiгти можливостi попадання полотна антени на дану мережу i спричинення короткого замикання в її колi
б) запобiгти можливостi попадання полотна антени на дану мережу i спричинення її обриву
в) запобiгти можливостi попадання полотна антени на дану мережу i спричинення короткого замикання в її колi або її обриву; запобiгти можливостi ураження людини електричним струмом

1.6. За яких погодних умов проведення робiт з антенними спорудами забороняється?
а) пiд час грози, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi та снiгопадi
б) пiд час грози або при її наближеннi, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi та снiгопадi
в) пiд час грози або при її наближеннi, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi

1.7. Використання яких типiв вогнегасникiв категорично заборонено в
примiщеннi АРС?
а) вуглекислотних
б) пiнних
в) порошкових

1.8. Якi заходи повинен вжити користувач (оператор) АРС при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?
а) негайно вжити заходiв щодо вiдключення обладнання вiд електричної мережi, викликати пожежну охорону, вжити заходiв щодо евакуацiї присутнiх у примiщеннi
б) негайно вжити заходiв щодо вiдключення обладнання вiд електричної мережi, викликати пожежну охорону, вжити заходiв щодо евакуацiї присутнiх у примiщеннi, розпочати гасiння пожежi первинними засобами пожежогасiння
в) негайно вжити заходiв щодо вiдключення обладнання вiд електричної мережi, викликати пожежну охорону, вжити заходiв щодо евакуацiї присутнiх у примiщеннi, вiдчинити вiкна та дверi у примiщеннi, розпочати гасiння пожежi первинними засобами пожежогасiння

2.1. Якi фактори впливають на величину опору людського тiла i пiдвищують небезпеку ураження електричним струмом?
а) вологiсть шкiри, наявнiсть алкоголю в органiзмi, хвороба людини
б) наявнiсть алкоголю в органiзмi, вологiсть тiла
в) наявнiсть алкоголю в органiзмi, вологiсть шкiри

2.2. Яка величина напруги змiнного струму вважається смертельною для людини?
а) 110 В
б) 127 В
в) 42 В

2.3. Яка величина напруги постiйного струму вважається смертельною для людини?
а) 110 В
б) 127 В
в) 42 В

2.4. Якi Ви знаїте методи першої допомоги при ураженнi людини електричним струмом?
а) штучне дихання, непрямий масаж серця
б) штучне дихання
в) непрямий масаж серця

2.5. Чому величина напруги змiнного струму, яка вважається смертельною для людини, є меншою за аналогiчну величину напруги постiйного струму?
а) значення напруги в обох випадках є однаковим
б) пояснюється тепловою дiєю електричного струму
в) пояснюється частотою скорочення м'язiв людського тiла

2.6. Яким чином рiвень небезпеки ураження електричним струмом залежить вiд його частоти?
а) рiвень небезпеки зменшується з ростом частоти електричного струму
б) рiвень небезпеки зростає з ростом частоти електричного струму
в) рiвень небезпеки не визначається частотою електричного струму

3.1. Яка операцiя є необхiдною для здiйснення ремонтно-профiлактичних робiт з повним вимкненням напруги живлення?
а) вимкнення радiоапаратури
б) вiдключення радiоапаратури вiд мережi живлення
в) заземлення струмоведучих частин радiоапаратури

3.2. Що є основним джерелом небезпеки ураження електричним струмом при проведеннi робiт з повним вимкненням напруги живлення?
а) напруга в мережi живлення радiоапаратури
б) вiдсутнiсть заземлення центрального провiдника фiдера антени
в) зарядженi конденсатори

3.3. В яких колах електричного струму iнструмент з iзольованими ручками забезпечуї безпечне проведення робiт без зняття напруги живлення?
а) в колах напруги до 1000 В
б) в колах напруги до 1000 В та вище
в) в колах напруги постiйного струму

4.1. З якою метою здiйснюється заземлення центральних провiдникiв фiдерiв антенних споруд?
а) для виконання ролi громовiдводу, стiкання статичних електричних зарядiв
б) для виконання ролi громовiдводу
в) для стiкання статичних електричних зарядiв

4.2. Якi заходи безпеки необхiдно здiйснити пiд час грози або при її наближеннi?
а) вимкнути апаратуру АРС
б) вимкнути апаратуру АРС, ввiмкнути заземлення центральних провiдникiв фiдерiв антенних споруд
в) не регламентується

4.3. Якi блискавкозахиснi пристрої в основному використовуються на АРС?
а) заземлення
б) розмикання фiдера антенної споруди
в) громовiдводи


____________________________________________________________________________


III. ПРАВИЛА АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ (*).

1.1. В яких випадках допускається радiозв'язок мiж АРС та службовими або
iншими неаматорськими радiостанцiями?
а) тiльки на частотах аматорських дiапазонiв
б) тiльки у випадку передачi ними сигналiв лиха (SOS, MAYDAY)
в) тiльки у випадку передачi ними сигналiв лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських дiапазонiв

1.2. В яких випадках оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал станцiї?
а) на початку i в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку
б) в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку
в) в початку кожного сеансу радiозв'язку

1.3. В яких випадках оператор АРС може передавати мiжнароднi повiдомлення та повiдомлення вiд третiх осiб?
а) при наявностi спецiальних домовленостей мiж Адмiнiстрацiями зацiкавлених країн
б) не регламентується
в) у всiх випадках без винятку

1.4. Обговорення яких питань в ефiрi заборонено операторам АРС?
а) мiжнацiональних та мiжрелiгiйних вiдносин, полiтичної дiяльностi, суто комерцiйних справ
б) мiжрелiгiйних вiдносин, полiтичної дiяльностi, суто комерцiйних справ
в) суто комерцiйних справ

1.5. Чим вiдрiзняються вимоги до оператора АРС при роботi в смугах частот, розподiлених на вториннiй основi, та в смугах частот, розподiлених на первиннiй основi?
а) вимоги однаковi
б) оператор АРС при роботi в смугах частот, розподiлених на вториннiй основi, не повинен створювати радiозавад роботi станцiй iнших служб i зобов'язаний на вимогу останнiх негайно змiнити робочу частоту або вжити iнших заходiв щодо усунення радiозавад
в) АРС використовують тiльки смуги частот, розподiленi на первиннiй основi

1.6. В яких випадках пiд час роботи телебачення робота АРС забороняється?
а) при наявностi радiозавад вiд її передавача роботi справних телевiзiйних приймачiв промислового виготовлення, що пiдключенi до настроєних та узгоджених зовнiшнiх телевiзiйних антен промислового виготовлення
б) при наявностi радiозавад вiд її передавача роботi телевiзiйних приймачiв, що пiдключенi до зовнiшнiх телевiзiйних антен
в) при роботi в дiапазонi 50 МГц

1.7. В яких випадках ведення апаратного журналу не є обов'язковим?
а) при управлiннi переносною АРС ведення апаратного журналу не є обов'язковим
б) при управлiннi мобiльною АРС ведення апаратного журналу не є обов'язковим
в) при управлiннi переносною або мобiльною АРС ведення апаратного журналу не є обов'язковим

1.8. Хто може бути допущений до управлiння аматорською радiостанцiїю?
а) не регламентується
б) особи, що набули права бути оператором АРС
в) тiльки користувач даної АРС

2.1. Що означає скорочення Q-коду "QTR" ?
а) точний час ... годин ... хвилин
б) який точний час?
в) точний час

2.2. Що означає скорочення Q-коду "QRK" ?
а) розбiрливiсть Ваших сигналiв низька
б) розбiрливiсть Ваших сигналiв достатня
в) розбiрливiсть Ваших сигналiв ...

2.3. Що означає скорочення Q-коду "QRB" ?
а) вiддаль до найдальшого кореспондента
б) вiддаль мiж ...
в) Ваша точна частота

2.4. Що означає скорочення Q-коду "QSB" ?
а) Ваша манiпуляцiя має дефекти
б) сила Ваших сигналiв змiнюється
в) я вiдчуваю заваду вiд Вашої станцiї

2.5. Що означа є скорочення радiоаматорського коду "USB" ?
а) високочастотна дiлянка дiапазону
б) нижня бокова смуга
в) верхня бокова смуга

2.6. Що означає скорочення радiоаматорського коду "OUTPUT" ?
а) вихiд
б) вихiдна потужнiсть
в) вихiдна потужнiсть; вихiд

2.7. Що означає скорочення радiоаматорського коду "SKED" ?
а) розклад роботи
б) робота по домовленостi
в) розклад роботи; робота по домовленостi

2.8. Що означає скорочення радiоаматорського коду "PEP" ?
а) потужнiсть змiнного струму
б) потужнiсть ВЧ коливань
в) пiкова потужнiсть

2.9. Напишiть позивний сигнал CT3/CT1DNP/p словами фонетичної абетки (англiйської)?
а) " Charlie, Tango, 3, slash, Charlie, Tango, 1, Delta, November, Papa"
б) " Charlie, Tango, 3, slash, Charlie, Tango, 1, Delta, November, Papa, portable"
в) " Canada, Tokyo, 3, portable, Canada, Tokyo, 1, David, Nancy, Portable, portable"

2.10.Напишiть позивний сигнал G0WSF/m словами фонетичної абетки (англiйської)?
а) " Golf, 0, Washington, Santiago, Foxtrot, mike"
б) " Golf, 0, Whiskey, Sierra, Foxtrot, mike"
в) " Golf, 0, Whiskey, Sierra, Foxtrot, mobile"

2.11.Напишiть позивний сигнал VP5/K4ZLE словами фонетичної абетки (англiйської)?
а) " Victor, Portugal, 5, Kilo, 4, Zulu, Lima, Echo "
б) " Victor, Papa, 5, portable, Kilo, 4, Zulu, Lima, Echo "
в) " Victor, Portugal, 5, portable, Kilo, 4, Zulu, Limassol, Echo "

2.12.Напишiть позивний сигнал CE2LZV/mm словами фонетичної абетки (англiйської)?
а) " Charlie, Echo, 2, Lima, Zulu, Victor, maritime mobile "
б) " Canada, Echo, 2, Lima, Zulu, Victor, mike mike "
в) " Canada, Echo, 2, Lima, Zulu, Victor, portable, mike mike "

3.1. Якiй країнi належать префiкси 7K - 7M?
а) Швецiї
б) Японiї
в) Лесото i Малавi

3.2. Якiй країнi належать префiкси UN-UP?
а) Росiйськiй Федерацiї
б) Узбекистану
в) Казахстану

3.3. Яку додаткову iнформацiю мiстить префiкс АРС Бразилiї?
а) про штат, федеральний округ, територiю Бразилiї
б) про умовний район
в) про штат Бразилiї

3.4. Яку додаткову iнформацiю може мiстити префiкс АРС Нiдерландiв?
а) нiякої
б) про клас лiцензiї, про спецiальний позивний сигнал (СПС)
в) про спецiальний позивний сигнал (СПС)

3.5. Якi з нижчеприведених АРС розташованi в Европi (CT4UW, CT3FH, EA3KB, EA9IB)?
а) CT4UW, CT3FH, EA3KB
б) CT4UW, CT3FH, EA9IB
в) CT4UW, EA3KB

3.5. Яка з нижчеприведених АРС здiйснює роботу з рухомого наземного об'єкту К6NA/am, M0/K5MA/р, G0WSF/m, UA2FJ/mm ?
а) K6NA/am, G0WSF/m
б) G0WSF/m
в) UA2FJ/mm

3.5. Що може означати цифра в позивних сигналах АРС Росiї?
а) умовний район, ювiлейну дату
б) умовний район
в) категорiю АРС

3.6.Що Ви можете сказати про мiсце розташування АРС UY8UD/a?
а) тимчасове стацiонарне в Київськiй областi
б) тимчасове стацiонарне
в) на рухомому об'єктi

4.1. Що необхiдно обов'язково зробити перед тим, як здiйснювати загальний виклик?
а) впевнитись, що частота є вiльною
б) здiйснити короткий загальний виклик
в) декiлька разiв передати свiй позивний сигнал

4.2. Яку iнформацiю необхiдно обов'язково передати пiд час проведення зв'язку?
а) позивний сигнал кореспондента, оцiнку сигналу, мiсцерозташування своєї АРС
б) власний позивний сигнал
в) власний позивний сигнал, оцiнку сигналу

4.3. На частотi 14003,7 кГц АРС даї виклик:"9М0С QRZ? QSX 37". Що це означає?
а) дана АРС слухає виклик на 37 кГц вище
б) дана АРС слухає виклик вiд 3 до 7 кГц вище
в) дана АРС слухає виклик на частотi 14037,0 кГц

4.4. На частотi 14195 кГц АРС дає виклик:"N2OO/KH9 listen 5 to 10 up, Europe number 2". Що це означає?
а) дана АРС запрошує до зв'язку АРС Европи з цифрою 2 в позивному сигналi i слухаї виклик в смузi частот (14200 - 14205) кГц
б) дана АРС запрошує до зв'язку АРС Европи з цифрою 2 в позивному сигналi i слухає виклик вище частоти 14205 кГц
в) дана АРС запрошує до зв'язку АРС Европи i слухає виклик в смузi частот (14200 - 14205) кГц

4.5. На частотi 21260 кГц АРС дає виклик:"HK0/KB5GL listen 265 up call area 7 only". Що це означає?
а) дана АРС запрошує до зв'язку АРС з цифрою 7 в позивному сигналi i слухає виклик на частотi 21265 кГц
б) дана АРС запрошує до зв'язку АРС з цифрою 7 в позивному сигналi i слухає виклик на частотi 21265 кГц та вище
в) дана АРС запрошує до зв'язку АРС, розташованi в CQ Zone 7 i слухає виклик на частотi 21265 кГц та вище

4.6. В яких випадках пiд час проведення зв'язку рекомендується передавати iнформацiю про апаратуру АРС, про погоднi умови?
а) нi в яких випадках
б) при проведеннi першого зв'язку з даним кореспондентом
в) на прохання Вашого кореспондента або якщо така iнформацiя пiд час зв'язку була передана на Вашу адресу

4.7. З якою метою рекомендуються "DX-вiкна"?
а) з метою пiдвищення активностi АРС в "рiдких" країнах
б) для створення бiльш сприятливих умов для встановлення зв'язкiв з DX-станцiями
в) тому що в деяких країнах видiленi для АРС тiльки цi смуги частот, що i дiстали назву "DX-вiкна"


(*) - позивнi сигнали, частоти, скорочення Q-коду та радiоаматорського коду в питаннях можуть бути змiненi.
--------------------------------------------------------------------------

IV. РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ.


1.1. Що таке Аматорська служба радiозв'язку?
а) служба, що забезпечує доставку QSL
б) служба радiозв'язку, яка дiє з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку i проведення технiчних дослiджень, що здiйснюються радiоаматорами, тобто особами, якi мають на це належний дозвiл i займаються цiєю дiяльнiстю виключно з особистої зацiкавленостi
в) служба радiозв'язку, яка дiє з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку i проведення технiчних дослiджень, що здiйснюються радiоаматорами, тобто особами, якi мають на це належний дозвiл i займаються цiєю дiяльнiстю виключно з особистої зацiкавленостi i без здобуття матерiального зиску

1.2. Ким регулюється дiяльнiсть Аматорської служби радiозв'язку України?
а) регiональними пiдроздiлами ДIЕ
б) центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом, на який згiдно iз законодавством покладаються функцiї Адмiнiстрацiї зв'язку України
в) Центром "Укрчастотнагляд"

1.3. Що означає термiн "побiчне випромiнювання?
а) випромiнювання на частотах, що безпосередньо прилягають до необхiдноє смуги частот, якi ї результатом процесу модуляцiї
б) випромiнювання на частотi або частотах, що лежать за межами необхiдної ширини смуги, рiвень якого може бути знижений без втрат для вiдповiдної передачi повiдомлень.
в) гармонiйнi випромiнювання

1.4. Що означає термiн "позасмугове випромiнювання?
а) випромiнювання на частотах, що безпосередньо прилягають до необхiдної смуги частот, якi є результатом процесу модуляцiї
б) випромiнювання на частотi або частотах, що лежать за межами необхiдної ширини смуги, рiвень якого може бути знижений без втрат для вiдповiдної передачi повiдомлень. АРС в смугах частот вище 144 МГц?
в) гармонiйнi випромiнювання

2.1. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС в смугах частот вище 144 МГц?
а) залежить вiд категорiї АРС
б) 5 Вт
в) 15 Вт

2.2. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС першої категорiї в дiапазонi 160 м?
а) 10 Вт
б) 15 Вт
в) 5 Вт

2.3. Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення складових побiчного або позасмугового випромiнювання передавачiв АРС на частотах нижче 30 МГц?
а) 40 дБ
б) рiвень випромiнювання не бiльше 50 мВт
в) 40 дБ (але не бiльше 50 мВт)

2.4. Яка смуга частот в дiапазонi 30 м видiлена для АРС першої категорiї?
а) (10,100 - 10,140) МГц
б) (10,100 - 10,150) МГц
в) (10,000 - 10,150) МГц

2.5. Якi смуги частот (нижче 30 МГц), з видiлених АРС першої категорiї, розподiленi Аматорськiй службi на вториннiй основi?
а) (1,810 - 2,000) МГц, (3,650 - 3,800) МГц, (10,100 - 10,150) МГц, (18,068 - 18,168) МГц, (24,890 - 24,990) МГц
б) (1,810 - 2,000) МГц, (3,500 - 3,800) МГц,(10,100 - 10,150) МГц, (18,068 - 18,168) МГц, (24,890 - 24,990) МГц
в) (1,810 - 2,000) МГц, (7,000 - 7,100) МГц, (10,100 - 10,150) МГц, (18,068 - 18,168) МГц, (24,890 - 24,990) МГц

2.6. Яка смуга частот в дiапазонi 80 м видiлена для АРС першої категорiї?
а) (3,500 - 3,650) МГц, (3,700 - 3,800) МГц
б) (3,500 - 3,800) МГц
в) (3,600 - 3,800) МГц

2.7. Яка смуга частот в дiапазонi 10 м видiлена для проведення зв'язкiв з використанням штучних супутникiв Землi?
а) (29,300 -29,700) МГц
б) (29,300 -29,675) МГц
в) (29,300 -29,550) МГц

2.8. На яких дiапазонах АРС першої категорiї можуть використовувати SSTV?
а) 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м, 2 м
б) 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 21 МГЦ, 28 МГЦ, 144 МГц, 432 МГц, 1295 МГц
в) 80 м, 20 м, 15 м, 10 м, 2 м, 70 см

2.9. Якi класи випромiнювання дозволенi АРС першої категорiї в дiапазонi 17 м?
а) CW, SSB, цифровий зв'язок
б) CW
в) CW, SSB

2.10.В яких смугах частот дiапазону 15 м АРС першої категорiї можуть застосовувати клас випромiнювання "одна бокова смуга"?
а) (21,250 - 21,450) МГц
б) (21,150 - 21,450) МГц
в) (21,120 - 21,450) МГц

2.11.Яка бокова смуга використовується АРС на частотах вище 10 МГц?
а) нижня
б) нижня i верхня
в) верхня

2.12.Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення частоти-носiя та бокової смуги ОБС передавачiв АРС?
а) не менше нiж на 60 Дб кожна
б) не менше нiж на 50 Дб кожна
в) не менше нiж на 40 Дб кожна

3.1. Чи обов'язковою є реєстрацiя кожного передавача АРС в дозволi на право експлуатацiї АРС?
а) обов'язкова
б) не обов'язкова
в) не регламентується

3.2. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi користувач АРС має право на експлуатацiю АРС без попереднього повiдомлення ДIЕ?
а) при тимчасовому перенесеннi на термiн до одного року
б) при тимчасовому перенесеннi на термiн до одного мiсяця
в) при тимчасовому перенесеннi на термiн до одного мiсяця тiльки на частотах вище 30 МГц

3.3. Як i ким здiйснюється оформлення тимчасового або повного припинення роботи АРС?
а) центром "Укрчастотнагляд"
б) регiональним пiдроздiлом ДIЕ за заявою користувача АРС
в) регiональним пiдроздiлом ДIЕ

3.4. В якi термiни користувач АРС повинен оформити факт змiни постiйного мiсцезнаходження в межах своєї областi?
а) в десятиденний термiн
б) в мiсячний термiн
в) при наступному пiдтвердженнi чинностi дозволу

3.5. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi АРС її користувач повинен попередньо повiдомити ДIЕ?
а) у випадку тимчасового перенесення у межах територiї України на термiн до одного року
б) у випадку тимчасового перенесення у межах територiї України
в) у випадку тимчасового перенесення у межах територiї України на термiн до одного мiсяця

3.6. В якому випадку дозвiл на право експлуатацiї АРС видаїться без здачi квалiфiкацiйного iспиту?
а) не передбачено
б) при змiнi користувачем АРС постiйного мiсцезнаходження за межi своєї областi (АР Крим)
в) при повторному вiдкриттi АРС

4.1. На який термiн видається дозвiл на право експлуатацiї АРС?
а) на три роки
б) на п'ять рокiв
в) безстроково

4.2. Яким чином пiдтверджується чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС на поточний рiк?
а) сплатою щорiчного експлуатацiйного збору
б) заявою користувача АРС
в) сплатою щорiчного експлуатацiйного збору до 1-го лютого поточного року

4.3. У якому випадку користувач АРС може додатково отримати витяг з основного дозволу?
а) в разi використання переносної або мобiльної АРС
б) в разi використання переносної або мобiльної АРС на частотах вище 30 МГц
в) в разi використання АРС тiльки на УКХ дiапазонах

4.4. У яких випадках чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС призупиняється?
а) якщо у встановленi термiни не сплачено експлуатацiйний збiр i (для колективних АРС) не подано письмову iнформацiю про мiсце розташування та склад керiвництва АРС
б) якщо у встановленi термiни не сплачено експлуатацiйний збiр
в) якщо у встановленi термiни не не подано письмову iнформацiю про мiсце розташування та склад керiвництва АРС

5.1. Якi стягнення можуть накладатись на користувачiв АРС?
а) попередження, закриття АРС та анулювання дозволу
б) попередження, закриття АРС на термiн до одного року, закриття АРС
в) попередження, закриття АРС на термiн до трьох мiсяцiв, закриття АРС на термiн до одного року, закриття АРС та анулювання дозволу

5.2. Хто може накладати стягнення на користувачiв АРС?
а) центр "Укрчастотнагляд"
б) регiональний пiдроздiл ДIЕ
в) КТК, регiональний пiдроздiл ДIЕ

5.3. Чи має право користувач АРС оскаржити рiшення ДIЕ про накладення стягнення?
а) має
б) не має
в) не регламентується

5.4. Ким i за якої умови може здiйснюватись функцiя контролю АРС по мiсцю її розташування?
а) представниками КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ при наявностi вiдповiдного посвiдчення
б) представниками КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд"
в) представниками регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд" при наявностi вiдповiдного посвiдчення

5.5. Як оформляються результати перевiрки АРС?
а) записом в журналi реєстрацiї перевiрок АРС
б) письмово (актом)
в) записом в апаратному журналi АРС

5.6. Кому користувач АРС повинен забезпечити вiльний доступ до документацiї, апаратури та споруд АРС?
а) представникам КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ при наявностi вiдповiдного посвiдчення
б) представникам КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд"
в) представникам регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд" при наявностi вiдповiдного посвiдчення

6.1. Що таке СЕРТ?
а) комiсiя IARU
б) система квалiфiкацiйних iспитiв
в) Европейська конференцiя адмiнiстрацiй пошти та зв'язку

6.2. Якi є класи СЕРТ-лiцензiй?
а) I-й та II-й
б) А та В
в) А, В, С

6.3. Якому класу СЕРТ-лiцензiї вiдповiдає дозвiл на право експлуатацiї АРС першої категорiї?
а) В
б) А
в) С

6.4. Який клас СЕРТ-лiцензiї додатково вимагає знання мiжнародного коду Морзе?
а) В
б) А
в) С

6.5. Яких вимог повинен дотримуватись користувач АРС (при наявностi СЕРТ-домовленостей) на територiї iншої країни?
а) вимог власної нацiональної лiцензiї (дозволу)
б) вимог загальної лiцензiї радiоаматора СЕРТ
в) правил МСЕ, поважаючи при цьому всi обмеження та умови, введенi нацiональним законодавством країни перебування

------------------------------------------------------------------------
(*) - числовi значення величин в питаннях можуть бути змiненi.
(**) - в даному перелiку наведено типовi розрахунковi питання.
--------------------------------------------------------------------------

PDF version: PERELIK I cat

Категория: Начинающему УКВисту | Добавил: ut5el (27.08.2013)
Просмотров: 1650 | Рейтинг: 5.0/1